Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domino effect /'dɒminəʊ i,fekt/  

  • hiệu quả dây chuyền
    các ông chủ sợ cuộc đình công mà thắng lợi thì sẽ có hiệu quả dây chuyền