Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật)
  chim cu lười (không bay được, nay đã tuyệt chủng)
  dead as a (the) dodo
  xem dead

  * Các từ tương tự:
  dodoes, dodos