Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều dodos, dodoes
    (động vật học) chim cưu (thuộc bộ bồ câu, nay đã tuyệt chủng)