Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ) (như disc) đĩa
  xem disc
  đĩa từ (máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  disk antenna, disk array, disk buffer, disk cable, disk cache, disk caching program, disk capacitor, disk cartridge, disk cleaner