Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disk caching program   

  • (kỹ thuật)
    chương trình gia tốc đĩa