Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều diagnoses
    (y học) phép chẩn đoán; sự chẩn đoán; lời chẩn đoán
    (sinh vật học) sự miêu tả đặc trưng