Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm điếc tai, làm inh tai
  chúng tôi bị tiếng ồn ấy làm inh tai
  làm cho bị điếc
  chấn thương ở đầu làm cho chị ta điếc suốt đời

  * Các từ tương tự:
  deafener, deafening, deafeningly