Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  lời rủa, lời chửi rủa, người nguyền rủa
  (sau tính từ) gã, lão
  he's a queer old cuss
  ông ta là một lão già kỳ quặc
  not give a cuss (damn) [about somebody (something)]
  hoàn toàn không lo lắng về (ai, cái gì)

  * Các từ tương tự:
  cussed, cussedly, cussedness, cussword