Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    ngang bướng

    * Các từ tương tự:
    cussedly, cussedness