Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cussedness /'kʌsidnis/  

  • Danh từ
    sự ngang bướng
    it rainedwith the usual cussedness of the English weather
    trời mưa theo thói trở chứng ngang bướng thông thường của thời tiết nước Anh