Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continental /,kɒnti'nentl/  

 • Tính từ
  [thuộc] lục địa
  a continental climate
  khí hậu lục địa
  (cách viết khác Continental) (Anh) thuộc lục địa châu Âu
  Continental wars
  chiến tranh ở lục địa châu Âu
  Danh từ
  (Anh, thường xấu)
  dân lục địa châu Âu

  * Các từ tương tự:
  continental breakfast, continental drift, continental effect, continental quilt, continentalism, continentalist, continentality, continentally