Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continental drift /,kɒntinentl'drift/  

  • sự trượt lục địa (trong quá trình tạo các lục địa)