Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

continental breakfast /,kɒntinentl 'breakfəst/  

  • điểm tâm nhẹ theo kiểu Châu lục (chỉ có cà phê và mấy lát bánh mì phết mứt)