Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  động nghịt, chật cứng
  streets congested with traffic
  đường phố chật cứng xe cộ
  (y học) sung huyết (phổi…)
  nghẹt (mũi)
  he had a cold and was very congested
  anh ấy bị cảm lạnh và bị nghẹt mũi nặng