Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ) choked [about something]
    (khẩu ngữ) bối rối; giận dữ
    anh ta rất giận dữ vì bị loại khỏi đội