Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concession /kən'se∫n/  

 • Danh từ
  sự nhượng bộ, sự nhân nhượng; điều nhượng bộ, điều nhân nhượng
  giới chủ nhượng bộ công nhân trong cuộc thương lượng
  sự giảm giá (cho một số loại người nào đó)
  special concession on all bus fares for old people
  sự giảm giá đặc biệt giá vé xe búyt cho người già
  sự nhượng quyền
  sự nhượng quyền khai thác dầu (trên đất của người nhượng)

  * Các từ tương tự:
  concessionaire, concessional, concessionary, concessionnaire