Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concessionaire /kən'se∫ə'neə[r]/  

  • Danh từ
    người được nhượng quyền (sử dụng đất…)