Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concessionnaire /kən,seʃə'neə/  

  • Danh từ
    chủ đồn điền, chủ mỏ
    người được nhượng độc quyền (về cái gì)