Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

compensatory /,kɒmpen'seitəri/  /kɒm'pensətɔ:ri/

  • Tính từ
    đến bù; bồi thường
    compensatory payments
    những khỏan tiền bồi thường