Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

piacular /pai'ækjulə/  

  • Tính từ
    để chuộc tội