Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

collusive /kə'lu:siv/  

  • Tính từ
    câu kết, thông đồng

    * Các từ tương tự:
    Collusive oligopoly, Collusive price leadership, collusively, collusiveness