Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Collusive price leadership   

  • (Kinh tế) Chỉ đạo giá kết cấu.