Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Độc quyền nhóm có kết cấu