Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật) con điệp
  Động từ
  (-mm-) (thường go clamming)
  đi bắt điệp (trên bãi biển)

  * Các từ tương tự:
  clam up, clamant, clamantly, clambake, clamber, clamberer, clambering plant, clammer, clammily