Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (văn học) con giận

    * Các từ tương tự:
    cholera, choleraic, choleric, cholerically, cholericly, choleroid