Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động vật học) kêu ríu rít (chim)

    * Các từ tương tự:
    chitter-chatter, chitterling, chitterlings, chitlings