Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chitterling /'tʃitəliɳ/  

  • Danh từ, (thường) số nhiều
    ruột non (lợn...)

    * Các từ tương tự:
    chitterlings, chitlings