Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chitter-chatter /'tʃitə'tʃætə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) chit-chat