Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chequer /'t∫ekə[r]/  

 • Danh từ
  (từ Mỹ checker) hình kẻ ô vuông (thường nhiều màu xen nhau)
  Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động) kẻ ô
  một bãi cỏ có những ô sáng tối xen nhau

  * Các từ tương tự:
  chequered, chequers