Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (lý thuyết trò chơi) trò chơi cờ (tây)