Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  miếng lót đáy bao gươm
  núm đầu gươm
  vòng (thắt lưng)

  * Các từ tương tự:
  chapel, chaperon, chaperonage