Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • trần (nhà)
  tầng mây
  độ cao tối đa (của nhà máy)
  an aircaft with the ceiling of 20,000 ft
  mt chiếc máy bay bay cao ti đa 20.000 b
  mức tối đa
  chính phủ đã áp đặt một mức tối đa cho sự nhập khẩu xe hơi ngoại
  hit the ceiling (roof)
  xem hit

  * Các từ tương tự:
  ceiling rose, ceilinged, Ceilings and floors