Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ceiling rose /'si:liŋ rəʊz/  

  • xem rose