Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Mức trần và mức sàn; Mức đỉnh và mức đáy