Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

café /'kæfei/  /kæ'fei/

  • Danh từ
    quán ăn và giải khát bình dân (ở Anh)

    * Các từ tương tự:
    café au lait, café noir