Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

café noir /kə'fei'næɑ:/  

  • Danh từ
    cà phê đen