Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

café au lait /kə'feiou'lei/  

  • Danh từ
    cà phê sữa