Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumptious /'bʌmp∫əs/  

  • Tính từ
    (nghĩa xấu)
    tự phụ, tự mãn

    * Các từ tương tự:
    bumptiously, bumptiousness