Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumptiousness /'bʌmp∫əsnis/  

  • Danh từ
    tính từ tự phụ, tính tự mãn