Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumptiously /'bʌmp∫əsli/  

  • Phó từ
    (nghĩa xấu)
    [một cách] tự phụ [một cách] tự mãn