Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bumble [on] [about something]
  nói dông dài
  anh đang nói dông dài về cái gì đấy?
  bumble about, along, etc…
  đi thơ thẩn
  nó lơ đãng đi thơ thẩn dọc con đường

  * Các từ tương tự:
  bumble-bee, bumble-puppy, bumbledom