Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumbledom /'bʌmbldəm/  

  • Danh từ
    thói vênh vang tự mãn (của công chức nhỏ)