Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bumble-bee /'bʌmblbi:/  

  • Danh từ
    (động vật)
    ong gấu