Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuyền buồm vuông
  (từ Mỹ)
  khoang tù (trên tàu chiến); nhà tù quân đội
  (Brig viết tắt của Brigadier)
  thiếu tướng lữ đoàn trưởng

  * Các từ tương tự:
  brigade, brigadier, brigand, brigandage, brigandine, brigandism, brigantine, bright, bright's disease