Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

black and white /'blækənd'wait/  

 • Danh từ
  bức vẽ mực đen
  phim đen trắng
  ánh đen trắng
  down in black_and_white
  trên giấy trắng mực đen

  * Các từ tương tự:
  black and white film, black and white television