Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

black and white television   

  • (Kỹ thuật) ti vi trắng đen