Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

black and white film   

  • (Kỹ thuật) phim trắng đen