Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mỏ (chim)
  vật hình mỏ; mũi khoằm
  Danh từ
  (từ Anh,tiếng lóng)
  thẩm phán

  * Các từ tương tự:
  beaked, beaker