Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (trong từ ghép)
    có mỏ (như thế nào đó)
    có mỏ dài