Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bộ pin; bộ ắc quy
  a car battery
  bộ ắc quy xe ô-tô, bình xe hơi
  máy điện toán bỏ túi này cần hai cục pin
  (quân sự) khẩu đội
  bộ
  a battery of lights
  bộ đèn
  she faced a battery of questions (nghĩa bóng)
  chị ta đương đầu với cả một loạt câu hỏi
  dãy chuồng (nuôi gà…)
  a battery hen
  gà nuôi nhốt chuồng
  (luật học) sự hành hung
  recharge one's batteries

  * Các từ tương tự:
  battery farm